Vision & MissionVision

A vibrant and nurturing Polytechnic Service College for transforming lives and communities.

   Translations

(Pangitain) Isang nagniningning at mapag-arugang kolehiyong politeknikong mapaglingkod upang paunlarin ang buhay ng bawat tao sa komunidad.

(Sirmata) Maysa nga narimat ken mannaraken nga kolehiyo politekniko para iti pannakabalbaliw ti biag ken komunidad.

Mission

To improve the lives of people and communities through quality instruction, innovations, productivity initiatives, environment and industry-feasible technologies, resource mobilization and transformation outreach programs and services.

   Translations

Mapataas ang uri ng pamumuhay ng tao at mapaunlad ang kumunidad sa pamamagitan ng kalidad na pagtuturo, pagkalikhain, pangunguna sa pagiging produktibo, makabagong teknolohiyang magagamit sa kapaligiran at industriya, tamang paggamit ng pinagkukunang yaman at mga iba’t-ibang programang makapagbabago sa kabuhayan at paglilingkod.

Babaen iti kalidad a panagisuro, panagpartuat, produktibo nga panagpatanor, mapangnamnamaan nga teknolohiya iti aglawlaw, pannakayanatop iti kinabaknang, ken pannakaidanon iti programa ken serbisyo a mangted nam-ay.

 

Links to Gov't Websites

Library & Publication

 

Tune it to 97.3 Radyo Kailian

SSS Hour 10-11am every Wednesday
Philhealth Hour 10-11am every Friday